คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 • ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์ ผิวศิริ

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

  ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

 ลิ้งค์หน่วยงานภายใน

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

  Rayong Provincial Administrative Organization

 • อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง

  Anuban Taksin Rayong International School

 • อนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย

  Anuban Taksin Bankhai International School

 • นานาชาติตากสินแกลง

  Taksin Kleang International school

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง

  Taksin Rayong Collage of Technology

 • อุทยานการเรียนรู้ระยอง

  Rayong Knowledge Park

 ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก

 • สทศ (NIETS)

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 • วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • คณะวิทยาการจัดการ (FMS)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • วิทยาลัยนานาชาติ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • กระทรวงศึกษาธิการ

  Ministry of Education

 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  Department of Local Administration


 ติดต่อ

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

Mathayomtaksinrayong School

222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ. ระยอง 21000

โทร. 038-622-048

ต่อ 101 งานประชาสัมพันธ์

ต่อ 104 งานการเงิน

ต่อ 106 งานบุคคล

ต่อ 108 กลุ่มงานวิชาการ

ต่อ 114 กลุ่มงานบริการ

ต่อ 116 กลุ่มงานกิจการนักเรียน

โทรสาร. 038-622-049

E-mail. realadmtrs@gmail.com


การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

29 กุมภาพันธ์ 25667

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษ (โควตา)

[Download]

23 กุมภาพันธ์ 25667

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)

[Download]

16 กุมภาพันธ์ 25667

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted) ประจำปีการศึกษา 2567

[Download]

31 มกราคม 25667

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (โควตา)

[Download]

27 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 (ประเภทสอบคัดเลือก : Gifted)

[Download]

2. ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 (ประเภทโควตา : โรงเรียนในสังกัดอบจ.ระยอง)

[Download]

ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)

[Download]


เส้นทางการจราจรของผู้ปกครอง

เส้นทางการจราจรของผู้ปกครอง กรณีมารับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขอแสดงความยินกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 VDO โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 VDO ผลงานนักเรียน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

27 ธันวาคม 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

25 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

[Download]

22 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนรอบโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง15 ธันวาคม 2566

ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2566 ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดต่อสอบถาม 038-622-048 ต่อ 104 (งานการเงิน)

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 20,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.1 และม.4

[Download]

แผนการเรียน วิทย์-คณิต (เตรียมวิศวะหุ่นต์ MEP) 8,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.2, ม.3, ม.5 และม.6

[Download]

แผนการเรียน Gifted, วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์, เตรียมวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, ภูมิสารสนเทศศาสตร์, เทคโนโลยีทางการเกษตร, ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) 6,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.1 และม.4

[Download]

แผนการเรียน Gifted, อังกฤษ (MEP), วิทย์-คณิต (สุขภาพ), วิทย์-คณิต (เตรียมวิศวะ), อังกฤษ-คณิต (MEP), วิทย์-คณิต (เตรียมวิศวะหุ่นต์), วิทย์-คณิต (ทั่วไป) 6,000.-/ภาคเรียน ม.2, ม.3, ม.5 และม.6

[Download]

แผนการเรียน ภาษาจีน 5,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.2, ม.3, ม.5 และม.6

[Download]

แผนการเรียน Talented, เอกภาษาไทย, วิจิตรศิลป์, ดุริยางคศิลป, นาฎศิลป์, กราฟิก, สถาปัตยกรรมฯ, นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์, เศรษศาสตร์, นิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร, อาหารและกางโรงเรียน, ทวิภาคี (ควบคู่ ปวช.) 4,000.-/ภาคเรียน สำหรับ ม.1 และม.4

[Download]

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง >>

14 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[Download]

14 กุมภาพันธ์ 2567

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการงานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านดนตรี - ศิลปะ, แผนการเรียนวิจิตรศิลป์, แผนการเรียนดุริยางคศิลป์, แผนการเรียนนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงและแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ - ศิลปะ) โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ตามโครงการงานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามโครงการงานวัดผลและประเมินผล โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการค่าวัสดุงานช่าง (จัดซื้อครั้งที่ 2) โดยวิธีฉพาะเจาะจง

[Download]

26 มกราคม 2567

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมการเรียนการสอน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยกระดับผลทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

24 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[Download]

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง >>

 ภาพกิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

 กิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

1 เมษายน 2567

ภาพบรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนแผนการเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ,ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น) และแผนการเรียน Talented ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์


29 มีนาคม 2567

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ และได้รับเกียรติจากนายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ โดยมีนางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ : ไฟล์รูปของได้ที่ครูที่ปรึกษา

 มาตรการป้องกันสถานการณ์การแผร่ระบาดโรคโคโรนา-2019 (COVID-19)


9 พฤษภาคม 2565

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 [Download]

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ส่งเสริมมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6-6-7 [Download]

ข้อมูลข่าวสารการติดเชื้อและการปฏิบัติที่เหมาะสม [Download]

ข่าวสารจากงานอนามัย

การตรวจคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

งานอนามัยโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้ดำเนินการตรวจคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมยกระดับมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049