กิจกรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

23 มีนาคม 2567

ภาพบรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนแผนการเรียน Talented ประเภทโควตา ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.


22 มีนาคม 2567

นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้มอบหมายให้ดร.สุกิจ โพธิ์ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิชาการด้านมัธยม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี รุ่นที่ 3 (รุ่นสุดท้าย) จำนวน 120 คน ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมระยอง 2 โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "นวัตกรรม Education Sandbox" เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


18 มีนาคม 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง (อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เป็นประธานในพิธี ซึ่งการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 222 หมู่ 2 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-622048 Fax.038-622049